ข่าวประชาสัมพันธ์

Public Relations

วิทยากร

An expert


ผศ.ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


อาจารย์ บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี(STKS)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโน
โลยีแห่งชาติ (NSTDA)


ผศ.ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (CLM - WU)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์