รายละเอียดสัมมนา

Seminar Detail

หลักการและเหตุผล :

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังพัฒนาก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 เป็นนโยบายที่เน้นที่การแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่เพื่อสู่เป้าหมาย แนวคิดที่ว่า "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"ซึ่งต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างในทุกมิติ โดยเปลี่ยนมาเป็นการผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคธุรกิจ การเกษตร แรงงาน รวมถึงการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ของการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดรูปแบบสถานการณ์ หรือกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างความคิดของผู้เรียนไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในกระแส Thailand 4.0 เพื่อให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคม อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 เป็นการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาบูรณาการในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความคิด และวิธีการสอนใหม่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสอน และการแก้ปัญหาของผู้เรียน รวมถึงเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในกระแส Thailand 4.0 จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศและเมื่อบุคคลมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสม ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของประชากรไทย 4.0 ( Thai Citizen 4.0 ) ที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นประชากรที่มีทักษะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกทั้งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้พัฒนาอย่างยั่งยืน
     สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 จึงได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในกระแส Thailand 4.0 เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนา และสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศ

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อเป็นแนวทางและส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
2.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในกระแส Thailand 4.0
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีทักษะความรู้ และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1.ผู้เข้าร่วมมีแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
2.เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในกระแส Thailand 4.0
3.ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ได้

กิจกรรมและช่วงเวลา :

- นิทรรศการจัดแสดง
- สัมมนา
- กิจกรรมเสวนา
- ซึ่งจะจัดขึ้นใน : วันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560
- เวลา : 08.30 น. - 16.00 น.